ŠKODA iV Akadémia nyereményjáték

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.
 1. A Játék szervezője

A ŠKODA iV Akadémia nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) szervezője: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27. cégjegyzékszám: 01-09-071123; adószám: 10438372244) a továbbiakban: ”Szervező”. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Dot Creative Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16.) ”Lebonyolító” látja el.

 

 1. Részvételi feltételek

  1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt és a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) az iv.skoda.hu felületen regisztrálja magát, (b) elfogadja jelen játékszabályzatot (”Játékszabályzat”), hozzájárul a Nyereményjátékban való részvétellel a személyes adatainak (teljes név, email cím) a játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

  2. A Játékból ki vannak zárva a Dot Creative Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

  3. A Játékosok a regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (teljes név, email cím). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

  4. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

  5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

  6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

  7. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék 2024. április 12. 12 órától 2024. május 12. 23 óra 59 percig tart.
Sorsolás: 2024. április 14. 10 óra

 

 1. A Játék menete, nyertes pályázatok, nyeremények

  1. A játékosoknak az iv.skoda.hu oldalon található kérdőív helyes kitöltése után kell regisztrálnia teljes névvel és email címmel. Egy játékos 1 db regisztrációval vehet részt a sorsoláson.

  2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között az e-mail címek alapján összesen 1 db nyertest és 2 pótnyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (https://www.random.org/) a Lebonyolító székhelyén (cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.), háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. 

  3. Nyeremény:
   Egy ŠKODA ENYAQ iV használata egy közösen egyeztetett hétvégén, péntek délutántól hétfő reggelig.
   A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

  4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

 1. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

  1. A Szervező a Játék nyertesét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 48 órán belül értesíti. A nyertesekkel email-en (”Értesítés”) vesszük fel a kapcsolatot, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

  2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

  1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

   1.  Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (név, email cím) a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

   2.  nyertesség esetén teljes nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a Játék weboldalán (iv.skoda.hu);

   3.  részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

  2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. Az adatkezelő részletes adatkezelési tájékoztatója a https://www.porschehungaria.hu/kapcsolat/adatkezeles weboldalon érhető el.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Dot Creative Kft., mint adatfeldolgozó végzi.

 1. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 2. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra, nyertesség esetén pedig a nyeremény kiszállításának idejéig. A nyeremény kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva 30 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére.

 

 1. Vegyes rendelkezések

  1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

  3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

  4. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  5. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.,

Szervező

2024.04.11.

*A rendelkezésre álló maximális elektromos teljesítmény bizonyos esetekben korlátozott lehet. Az egyes vezetési helyzetekben rendelkezésre álló teljesítmény nagysága különböző tényezőktől függ, ilyen például a környezeti hőmérséklet, a nagyfeszültségű akkumulátor töltöttségi állapota, illetve a nagyfeszültségű akkumulátor hőmérséklete, degradációja és kora. Tájékoztatjuk, hogy a Škoda plug-in hybrid modellek ideiglenesen nem érhetőek el.